PDA

View Full Version : Đề thi sát hạch chứng chỉ hành nghề chứng khoánnguyenhoangcomputer
11-23-2009, 04:38 PM
Câuhỏ.doc ( http://www.4shared.com/file/93957193/446ce506/Cuh7887.html )
http://dc129.4shared.com/img/93957199/a4b90c18/De_thi_moi_gioi_2007.pdf ( http://www.4shared.com/file/93957199/a4b90c18/De_thi_moi_gioi_2007.html )
cau hoi thi luat.doc ( http://www.4shared.com/file/93957206/e7821499/cau_hoi_thi_luat.html )
Giai quyet TC.KN.TC & BTTH.ppt ( http://www.4shared.com/file/93957211/60fdb07b/Giai_quyet_TCKNTC__BTTH.html )
Gioi_thieu_Luat_CK_02[1].4.07.ppt ( http://www.4shared.com/file/93957227/a2b3468d/Gioi_thieu_Luat_CK_021407.html )
Dethisathachchungkhoan-luat.rar ( http://www.4shared.com/file/93957259/a4afd4d/Dethisathachchungkhoan-luat.html )
QD27-BTC Quy che to chuc hoat dong CTCK.doc ( http://www.4shared.com/file/93957293/462a5b5f/QD27-BTC_Quy_che_to_chuc_hoat_dong_CTCK.html )
Tailieuthisathachchungkhoan.rar ( http://www.4shared.com/file/93957330/240e8858/Tailieuthisathachchungkhoan.html )
Van ban luat thi sat hach.rar ( http://www.4shared.com/file/93957462/b2380bb4/Van_ban_luat_thi_sat_hach.html )
de thi sat hach 25[1].11.2007.doc ( http://www.4shared.com/file/93957504/cc36330/de_thi_sat_hach_251112007.html )
http://dc129.4shared.com/img/93957510/12b59668/DonDK2-2008.pdf ( http://www.4shared.com/file/93957510/12b59668/DonDK2-2008.html )
http://dc129.4shared.com/img/93957511/65b2a6fe/De_thi_quanlyquy_25-11-2007.pdf ( http://www.4shared.com/file/93957511/65b2a6fe/De_thi_quanlyquy_25-11-2007.html )
SYLL2-2008.doc ( http://www.4shared.com/file/93957514/15d85271/SYLL2-2008.html )
DonDK2-2008.doc ( http://www.4shared.com/file/93957596/330fb955/DonDK2-2008.html )
Tu doanh.rar ( http://www.4shared.com/file/93957602/e7e6785c/Tu_doanh.html )
http://dc129.4shared.com/img/93957737/bd63b527/de_thi_quan_ly_quy.pdf ( http://www.4shared.com/file/93957737/bd63b527/de_thi_quan_ly_quy.html )
de thi sat hach 25[1].11.2007z-klh.doc ( http://www.4shared.com/file/93957753/ec54d6b8/de_thi_sat_hach_251112007z-klh.html )
Quy che cty qlq.ppt ( http://www.4shared.com/file/93957762/b07eb5ed/Quy_che__cty_qlq.html )
QD30.2006.BTC.doc ( http://www.4shared.com/file/93957775/3701110f/QD302006BTC.html )
0473qd.doc ( http://www.4shared.com/file/93957833/b1523603/0473qd.html )
CTy CK.doc ( http://www.4shared.com/file/93957842/89149052/CTy_CK.html )
On QLQ.doc ( http://www.4shared.com/file/93957849/1ec649da/On_QLQ.html )
http://dc129.4shared.com/img/93957863/cc25c246/cau_hoi_thi_sat_hach_qlq_new.pdf ( http://www.4shared.com/file/93957863/cc25c246/cau_hoi_thi_sat_hach_qlq_new.html )
de thi quan ly quy.doc ( http://www.4shared.com/file/93957946/8fbb3e7c/de_thi_quan_ly_quy.html )
Cau hoi QLQ moi.docx ( http://www.4shared.com/file/93957967/ca8a6c68/Cau_hoi_QLQ_moi.html )
De thi qlq.docx ( http://www.4shared.com/file/93957963/cde7a871/De_thi_qlq.html )
cau hoi thi sat hach qlq new.doc ( http://www.4shared.com/file/93957980/ca6dd445/cau_hoi_thi_sat_hach_qlq_new.html )
Giai de thi sat hach.pdf ( http://www.4shared.com/file/93959259/ea958a7e/Giai_de_thi_sat_hach.html )