PDA

View Full Version : Giải đáp vê DNNNchaucaphu
12-15-2009, 06:02 AM
Mình sắp nộp bài rùi! Các bạn trong diễn đàn giúp minh với:
1. Phân biệt GĐ CTNN với GĐ CTCP?
2 .Tổng công ty theo mô hình CT mẹ - CT con có cấu trúc như thế nào? So sánh tổng công ty (1)
3 .So sánh 3 loại tổng CT: TCT(1), TCT(2), TCT(3)
4 .Nêu những điểm khác biệt giữa CTNN và CTTHHHNN 1 TV?
5 .HĐQT CTNN có gì khác với HĐQT CTCP?
6 .Điểm giống nhau trong tổ chức bộ máy quản lý của CTNN với CTTNHHNN 1 TV là gì?
7 .Kiểm soát viên CTNN có được kiêm nhiệm các hoạt động khác trong CTNN đó không? Tại sao?
8 .Vì sao trong tổng CT do các công ty tự đầu tư và thành lập không có loại công ty con là CTNN?
9. Đặc trưng co bản nhất của công ty nhà nước?
Giúp mình với! hjc! thanks!#:-S