PDA

View Full Version : Giup hoc sinh hoc tot tieng anhhientatthanh
08-31-2013, 11:17 PM
View attachment TRAN ANH TUAN DE TAI TINH 2010.docView attachment TRAN ANH TUAN DE TAI TINH 2010.doc

trananhtuanflic@gmail.com

- - - - update - - - -View attachment TRAN ANH TUAN DE TAI TINH 2010.docView attachment TRAN ANH TUAN DE TAI TINH 2010.doc

trananhtuanflic@gmail.com

- - - - update - - - -Vieäc hoïc töø môùi laø moät phaàn raát quan troïng trong vieäc hoïc hoûi baát cöù moät ngoân ngöõ naøo. Ñaëc bieät vieäc hoïc töø môùi tieáng Anh ñoái vôùi hoïc sinh Trung hoïc cô sôû laïi caøng quan troïng hôn vì töø môùi laø moät phaàn caáu taïo neân caâu vaø noù seõ laø moïi neàn taûng vöõng chaéc taïo ñaø cho caùc em trong caùc naêm hoïc sau naøy. Tuy nhieân khoâng phaûi ai cuõng thaønh coâng trong vieäc höôùng daãn hoïc sinh hoïc toát töø vöïng. Ñaëc bieät laø nhöõng giaùo vieân môùi ra tröôøng vaø coâng taùc ôû caùc tröôøng khoâng thuaän lôïi. Bôûi vì neáu chuùng ta daïy töø vöïng cho hoïc sinh maø hoïc sinh chæ hieåu nghóa, chæ nhaän bieát maët chöõ thì vieäc hoïc töø vöïng chöa coù hieäu quaû. Toâi ñaõ maïnh daïn laøm ñeà taøi nghieân cöùu naøy vôùi hi voïng tìm ñöôïc nhöõng taøi lieäu vaø kinh nghieäm höõu ích cuûa nhöõng ngöôøi ñi tröôùc ñeå giuùp cho baûn thaân vaø nhöõng ai ñoïc taøi lieäu naøy. Töø ñoù seõ coù moät höôùng giuùp hoïc sinh hoïc töø vöïng coù hieäu quaû hôn vaø giuùp hoïc sinh phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình trong vieäc hoïc moân tieáng Anh ôû tröôøng Trung hoïc cô sôû Haø Taây. Trong phaàn nghieân cöùu naøy toâi muoán ñeà caäp ñeán moät soá vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc hoïc töø vöïng cuûa hoïc sinh. Beân caïnh ñoù giôùi thieäu moät vaøi phöông phaùp daïy töø vöïng maø toâi raát taâm huyeát cuøng vôùi nhöõng kinh nghieäm daïy töø môùi cuûa giaùo vieân vaø kinh nghieäm hoïc töø môùi cuûa baûn thaân. Toâi hy voïng raèng mình coù theå ñoùng goùp moät phaàn nhoû trong vieäc naâng cao hieäu quaû daïy moân tieáng Anh.
Muïc ñích cuûa vieäc tìm hieåu ñeà taøi naøy nhaèm tìm hieåu thöïc traïng hoïc töø môùi cuûa hoïc sinh tröôøng Trung hoïc cô sôû Haø Taây. Qua ñoù ñeà xuaát moät soá bieän phaùp giuùp hoïc sinh hoïc töø môùi hieäu quaû hôn. Tìm hieåu moät soá nguyeân nhaân khaùch quan vaø chuû quan aûnh höôûng ñeán vieäc hoïc töø môùi cuûa hoïc sinh.
Trong ñeà taøi naøy toâi muoán heä thoáng laïi nhöõng vaán ñeà lyù luaän coù lieân quan ñeán ñeà taøi, moâ taû thöïc traïng veà ñaëc ñieåm hoïc töø môùi cuûa hoïc sinh tröôøng Trung hoïc cô sôû Haø Taây vaø ñeà xuaát moät soá bieän phaùp goùp phaàn naâng cao vieäc hoïc töø môùi coù hieäu quaû hôn.

teenddeem
08-31-2013, 11:24 PM
View attachment 69217View attachment 69217

trananhtuanflic@gmail.com

- - - - update - - - -Vieäc hoïc töø môùi laø moät phaàn raát quan troïng trong vieäc hoïc hoûi baát cöù moät ngoân ngöõ naøo. Ñaëc bieät vieäc hoïc töø môùi tieáng Anh ñoái vôùi hoïc sinh Trung hoïc cô sôû laïi caøng quan troïng hôn vì töø môùi laø moät phaàn caáu taïo neân caâu vaø noù seõ laø moïi neàn taûng vöõng chaéc taïo ñaø cho caùc em trong caùc naêm hoïc sau naøy. Tuy nhieân khoâng phaûi ai cuõng thaønh coâng trong vieäc höôùng daãn hoïc sinh hoïc toát töø vöïng. Ñaëc bieät laø nhöõng giaùo vieân môùi ra tröôøng vaø coâng taùc ôû caùc tröôøng khoâng thuaän lôïi. Bôûi vì neáu chuùng ta daïy töø vöïng cho hoïc sinh maø hoïc sinh chæ hieåu nghóa, chæ nhaän bieát maët chöõ thì vieäc hoïc töø vöïng chöa coù hieäu quaû. Toâi ñaõ maïnh daïn laøm ñeà taøi nghieân cöùu naøy vôùi hi voïng tìm ñöôïc nhöõng taøi lieäu vaø kinh nghieäm höõu ích cuûa nhöõng ngöôøi ñi tröôùc ñeå giuùp cho baûn thaân vaø nhöõng ai ñoïc taøi lieäu naøy. Töø ñoù seõ coù moät höôùng giuùp hoïc sinh hoïc töø vöïng coù hieäu quaû hôn vaø giuùp hoïc sinh phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình trong vieäc hoïc moân tieáng Anh ôû tröôøng Trung hoïc cô sôû Haø Taây. Trong phaàn nghieân cöùu naøy toâi muoán ñeà caäp ñeán moät soá vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc hoïc töø vöïng cuûa hoïc sinh. Beân caïnh ñoù giôùi thieäu moät vaøi phöông phaùp daïy töø vöïng maø toâi raát taâm huyeát cuøng vôùi nhöõng kinh nghieäm daïy töø môùi cuûa giaùo vieân vaø kinh nghieäm hoïc töø môùi cuûa baûn thaân. Toâi hy voïng raèng mình coù theå ñoùng goùp moät phaàn nhoû trong vieäc naâng cao hieäu quaû daïy moân tieáng Anh.

MinhPhuc123
08-31-2013, 11:42 PM
Chuyển tài liệu sang mã unicode để không bị lỗi font khi post lên web anh nhé.