PDA

View Full Version : Gửi các bạn mấy chương định giá tài sản từ cuốn Investment Valuation.penhi102
03-10-2009, 07:38 AM
File Kèm Theo http://sinhviennganhang.com/diendan/images/attach/pdf.gif Investment_Valuation_-_Chu_de_1_1.pdf (222.7 KB, ) http://sinhviennganhang.com/diendan/images/attach/pdf.gif Investment_Valuation_-_Chu_de_3_4.pdf ; http://sinhviennganhang.com/diendan/images/attach/pdf.gif Investment_Valuation_-_Chu_de_5_6.pdf http://sinhviennganhang.com/diendan/images/attach/pdf.gif Investment_Valuation_-_Chu_de_7-8-9.pdf http://sinhviennganhang.com/diendan/images/attach/pdf.gif Investment_Valuation_-_Chu_de_10-11_1.pdf (177.2 KB