PDA

View Full Version : Bài tập và giải định giá chứng khoánsunny
04-16-2010, 05:33 AM
1 loại trái phiếu mệnh giá 1.000$, lãi suất 10% năm, đáo hạn trong 2 năm,hãy tính giá trị của trái phiếu trong những trường hợp lãi suất thị trường thay đổi 10%,12%,8%?
Nhận Xét mối liên quan giữa lãi suất thị trường và giá trái phiếu?
Giải giúp mình với!

thuyxu
04-19-2010, 05:20 AM
Phản hồi: Bài tập và giải định giá chứng khoán

Mình học công thức này trong môn tài chính tiền tệ. Không biết có hợp với câu hỏi của bạn không. Nhưng mình cứ nêu ra thử. Nếu bạn thấy được thì ứng dụng nhé.
∆P/Pt ~ - D x ∆i/(1+i)
Trong đó:
∆P/Pt: tốc độ tăng giảm giá trị thị trường của công cụ tài chính
D: vòng đời của công cụ
∆i/(1+i): tốc độ tăng lãi suất
Nhận xét: Mối liên quan giữa lãi suất thị trường và giá trái phiếu là mối tương quan nghịch. Khi lãi suất tăng thì giá TP giảm và ngược lại.

duylinh1234
09-17-2010, 03:15 AM
Phản hồi: Bài tập và giải định giá chứng khoán

Mình học mình định giá chứng khoán thì công thức đơn giản để định giá trai phiếu:
Vb= I.PVFA(j,T) + M. PVF(j, T) trong đó:
I= i.M với i: lãi suất
M: Mệnh giá
T: thời gian đáo hạn
PVFA và PVF tra bảng (PVFA: tìm P khi biết A,j,n
PVF : Tìm P khi biết F,j,n)
Đối với bài này
- I= 0,1*1000=100$
khi j=10%
Vb=100*PVFA(10%,2) + 1000*PVF(10%,2)
=100*1,7355 + 1000*0.8264 = 1000$
Khi J=12%
Vb= 100*PVFA(12%,2) +1000* PVF(12%,2)
=100*1,6901 + 1000*0.7972 = 966,21$
Khi j= 8%
Vb= 100*PVFA(8%,2) +1000*PVF(8%,2)
= 100*1,7833 + 1000*0.8573= 1035,63$
Vậy khi lãi suất thị trường(j) bằng lãi suất(i) thì giá của trái phiếu = mệnh giá
khi lãi suất thị trường cao hơn lãi suât thì giá trái phiếu < mệnh giá
khi lãi suất thị trường thấp hơn lãi suất thì giá trái phiếu > mệnh giá

Ricky1990
10-04-2016, 03:41 AM
Phản hồi: Bài tập và giải định giá chứng khoán

Bài tập và giải định giá chứng khoán
1 loại trái phiếu mệnh giá 1.000$, lãi suất 10% năm, đáo hạn trong 2 năm,hãy tính giá trị của trái phiếu trong những trường hợp lãi suất thị trường thay đổi 10%,12%,8%?
Nhận Xét mối liên quan giữa lãi suất thị trường và giá trái phiếu?
Giải giúp mình
Truoc tien minh hieu ; Yeu cau cua bai tap nay la xac dinh gia tri " Trai phieu quy ve hien tai " voi cac muc lai suat thi truong tuong ung.
Ap dung cong thuc " Tinh gia tri hien tai cua TP " nhu sau.
PV=FV/(1+i)*n
Voi PV gia trai phieu quy ve hien tai
FV gia trai phieu tai thoi diem dao han( cong thuc da rut gon)( truong hop nay FV= Menh gia= 1.000$)
i: lai suat thi truong

n. So nam dao han.
Thay so FV=1.000$ i=10% n=2 ta suy ra
PV=1.000/(1+10%)*2=826.446$
Tuong tu thay voi cac muc lai suat i= 12%, 8%
Con moi quan he giua lai suat thi truong va menh gia.
Nhin cong thuc ban se thay . FV va i ty le ngich voi nhau,.No co nghia la.Khi lai suat thi truong cang cao thi gia tri thuc te cua Trai phieu cang thap-y nghia kinh te cua no la. Giup nha Dau tu ra quyet dinh co mua trai phieu o mot muc gia cu the hay ko voi lai suat thi truong nhu tren.
Trong truong hop tren neu TP duoc dao ban voi gia 750$ < 826.446$ Nha dau tu nen mua. Vi van co lai. Con neu co gia 900$> 826.446@ NDT ko nen mua.

Ricky1990
10-04-2016, 03:41 AM
Phản hồi: Bài tập và giải định giá chứng khoán

minh dang can bai giai nay , cam an ban nhieu .