PDA

View Full Version : Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin_Nxb Chính Trị Quốc Gialaka.vn
04-10-2010, 05:49 PM
Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin
Tác giả : Nxb Chính Trị Quốc Gia
Nhà xuất bản : Nxb Chính Trị Quốc Gia​
http://images.vinabook.com/product/07/p24337/_fill_280_p24337.jpg​​Mục lục:

Chú dẫn của Nhà sản xuất

Phần mở đầu

Chương 1: Đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin

Chương 2: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế

Chương 3: Hàng hoá và tiền tệ

Phần thứ nhất: Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Chương 4: Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

Chương 5: Tuần hoàn và chu chuyển tư bản

Chương 6: Tái sản xuất tư bản xã hội

Chương 7: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

Chương 8: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước

Phần thứ hai: Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 9: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chương 10: Sở hữu tư liệu sản xuất và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 11: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 12: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 13: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chương 14: Tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 15: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 16: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Mời bạn đón đọc.

ViệtNet
09-16-2010, 11:16 PM
Phản hồi: Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin_Nxb Chính Trị Quốc Gia

Tài liệu rất bổ ích, cảm ơn bạn nhiều

quynhvunb
09-21-2010, 06:48 AM
Phản hồi: Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin_Nxb Chính Trị Quốc Gia

cám ơn bạn nhiều lắm!

huynhpham
02-25-2012, 01:35 AM
Phản hồi: Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin_Nxb Chính Trị Quốc Gia

cám ơn bạn nhiều lắm!

ebvseo
02-29-2012, 03:31 PM
Phản hồi: Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin_Nxb Chính Trị Quốc Gia

cảm ơn bạn nhiều nhiều