PDA

View Full Version : Người nắm giữ cổ phiếu thường có những quyền gì?tai camera360
12-12-2008, 10:23 PM
Lại thêm câu hỏi cho các bạn gõ mỏi tay. Theo Bạn đọc VnEcon, người nắm giữ cổ phiếu thường có những quyền lợi gì nào?
Trc hết, cổ phiếu thường là gì đã: cổ phiếu dành cho những người cầm những quyền thông thường và ko phải là cổ phiếu ưu tiên hay ưu đãi. Chiếm đại bộ phận trong số các cổ phiếu của công ty . Ko đem lại đặc quyền, đặc lợi cho cổ đông ngoài việc nhận cổ tức, sau khi lãi của công ty đã trả cho các trái khoán và đã chia cho các cổ phiếu ưu đãi.
Tiếp theo bàn về quyền lợi. Theo Bạn đọc VnEcon, người nắm giữ cổ phiếu thường có những quyền lợi gì nào?::)

damynghebaoan
12-13-2008, 01:40 AM
Chài ơi,câu này dễ qué đi,hehe.:24:
Người nắm giữ cổ phiếu thường có 2 quyền lợi:


Thứ nhất là đc chi trả cổ tức.
Thứ hai là có quyền bán cổ phiếu khi giá cổ phiếu đó trên thị trường cao hơn giá mua vào để hưởng chênh lệch.
Hehe còn nhìu vấn đề sâu xa hơn nhưng mà trả lời đến đây coi như là đủ ý rùi nhỉ::). Thanks mình cái nữa đi nèo,kaka>:D<

thanhtruc02
12-13-2008, 09:36 PM
chưa đủ, nghe nói còn nhìu lắm mà, nhưng thấy trial mod này lâu lắm mới post dc 1 bài nên thank động viên đó :D
Bạn đọc VnEcon tiếp tục đóng góp nhé :))

thanhtruc02
12-18-2008, 01:21 AM
ko ái trả lời hết à, bùn ghê :((

hoanglong
12-18-2008, 04:19 AM
Quyền lợi của người nắm giữ cổ phiếu đây: Người sở hữu cổ phiếu sẽ là cổ đông của công ty cổ phần (cổ đông phổ thông) sẽ có những quyền sau đây:

1. Quyền được nhận cổ tức.
2. Quyền được mua bán, tặng cho, thừa kế.
3. Quyền được cầm cố thế chấp.
Nói túm lại là quy định tại đây Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2005:

" Điều 79. Quyền của cổ đông phổ thông
1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:
a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
b) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
d) Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật này;
đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty;
h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:
a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có);
b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
đ) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;
c) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.
Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.
4. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:
a) Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử."À cho anh hỏi luôn nha, vậy người nắm cổ phiếu sẽ có những rủi ro gì?

hhhii

hoanglong
12-18-2008, 03:09 PM
À cho anh hỏi luôn nha, vậy người nắm cổ phiếu sẽ có những rủi ro gì?* Rủi ro đầu tiên chính là về mặt vật chất, nếu như công ty thua lỗ, hoặc thau lỗ quá nặng mà dẫn đến phá sản thì những người nắm cổ phiếu sẽ là người chịu thiệt nhiều nhất. VÌ :
_Nắm càng nhiều cổ phiếu thì lượng lỗ của họ càng nặng.
_Công ty phá sản thì trước hết tài sản của công ty sẽ dùng để nộp tiền bảo hộ phá sản, tiếp theo là trả những quyền và chế độ cho người lao động, sau đó là chủ nợ và cuối cùng nếu còn thì mới đến các cổ đông.

* Về mặt kinh tế, nếu như đầu tư không đúng, điều tra không kỹ về công ty bạn dự định mua chứng khoán thì bạn sẽ mất tiền. Lúc đó sẽ mất một lượng tiền, có thể dẫn đến trắng tay nếu bạn đầu tư lớn. Đó là vì sao nhờ chứng khoán, có người sau một đêm thành tỷ phú, có người sau một đêm trở thành ăn mày. :-<

* Nếu là người nắm nhiều cổ phiếu nhất, khi đó bạn sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị, là người có nhiều quyền hành nhất của công ty, trách nhiệm đặt lên vai bạn sẽ vô cùng nặng nề. Mọi quyết định của bạn đều liên quan đên lợi ích của công ty và cũng là của mình.

Kiến thức của mình còn hạn chế, Bạn đọc VnEcon trả lời tiếp hộ mình với.

muabansimsodep
12-19-2008, 03:53 AM
ôi cám ơn tiền bối đã quan tâm

em vừa mới tham gia diễn đàn mà được các tiền bối hết lòng chỉ dạy-- âu cũng là phước lớn của em. bác hỏi : người năm giữ cổ phiếu có những quyền gì thì em không biết đâu ạ nhưng mà em có thể trả lời được vì em có tài liệu hi hi.dài quá nên em không viết bài.
chả là em mới đi đường lượm được mấy viên kim cương -- nghe đồn TTCK đầu tư lời lắm ...bác nào chỉ em đầu tư vào cổ phiếu nào ? nhìn nhận công ty đó thế nào ? làm thế nào để biết khi nào mua khi nào bán ?.....nhìn chung là cách thu được lợi nhuận tối đa từ việc đầu tư vào cổ phiếu . Em xin chia hoa hồng 50 % ngay ạ
( câu này độc à nha )
\:D/

muabansimsodep
12-20-2008, 05:11 PM
Trời ạ, nếu bỏ công phân tích nên đầu tư vào công ty nào thì mình đã tự đi đầu tư chứ nói với bạn làm gì, hehe:-&
Còn nói với Duyhien 1 tí nhá, câu trả lời của M là đứng trên quyền về mặt kinh tế của người nắm giữ cổ phiếu, còn của a Dũ là quyền về mặt luật pháp. Câu trả lời của M là cô đọng đấy chứb-(

muabansimsodep
12-20-2008, 05:30 PM
chả là em mới đi đường lượm được mấy viên kim cương -- nghe đồn TTCK đầu tư lời lắm ...bác nào chỉ em đầu tư vào cổ phiếu nào ? nhìn nhận công ty đó thế nào ? làm thế nào để biết khi nào mua khi nào bán ?.....nhìn chung là cách thu được lợi nhuận tối đa từ việc đầu tư vào cổ phiếu . Em xin chia hoa hồng 50 % ngay ạ
( câu này độc à nha )
\:D/cái này bạn cứ lò dò ngày nào cũng lên sàn thế nào cũng có kinh nghiệm, he he:>

lebichvan888
11-16-2009, 12:47 AM
Phản hồi: Người nắm giữ cổ phiếu thường có những quyền gì?

ôi!
duyhien_pct914 trích nhầm câu hỏi của mình rồi!!
Mình có đọc về Lệnh mua và bán tự động,nhưng chẳng hiểu tí gì về quyền lợi và trách nhiệm của NDT khi đã đặt lệnh này.Và hiện nay,sàn niêm yết nào ở VN đã thực hiện lệnh này.
Chân thành cảm ơn!mong nhận được nhiều phản hồi sơm sớm....!

lebichvan888
11-16-2009, 04:42 AM
Phản hồi: Người nắm giữ cổ phiếu thường có những quyền gì?

cái này bạn cứ lò dò ngày nào cũng lên sàn thế nào cũng có kinh nghiệm, he he:>ngày nào cũng lên sàn ák :-? nhưng đơi khi có kinh nghiệm lấy đâu ra vôn để đầu tư nữa :-j

lebichvan888
11-16-2009, 05:41 AM
Phản hồi: Người nắm giữ cổ phiếu thường có những quyền gì?

cái này bạn cứ lò dò ngày nào cũng lên sàn thế nào cũng có kinh nghiệm, he he:>Chưa bao giờ lên sàn, ngồi nhà coi online xong gọi điện hoặc chat đặt lệnh :)]

CP thưởng không có đặc quyền đặc lợi gì cả ngoài quyền của CP phổ thông.