PDA

View Full Version : Ngân hàng TMCP Á Châu được cho vay vượt 15% vốn tự có đối với EVNlacdasaysua
04-05-2009, 05:55 AM
=((Ngân hàng TMCP Á Châu được cho vay vượt 15% vốn tự có đối với EVN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 356/TTg-KTTH ngày 28/02/2008 về mức cho vay tối đa, vượt 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, ngày 3/4/2009 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam có công văn số 2284/NHNN-TD chấp thuận đề nghị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) về việc cho vay vượt 15% vốn tự có đối với dự án Thuỷ điện Buôn Tua Srah của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Theo đó, Ngân hàng TMCP Á Châu được xem xét cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vay vượt giới hạn 15% vốn tự có của ngân hàng để thực hiện dự án Thuỷ điện Buôn Tua Srah với tổng mức cho vay tối đa là 1.294,1 tỷ đồng và 9.643.569,15 USD, trong đó: Dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Á Châu đối với EVN đến thời điểm 31/01/2009 là 729,1 tỷ đồng và 9.643.569,15 USD; Số tiền sẽ giải ngân cho các hợp đồng tín dụng đã ký với EVN là 75 tỷ đồng; Số tiền Ngân hàng TMCP Á Châu sẽ cho vay đối với EVN để thực hiện dự án được NHNN xét duyệt lần này là 490 tỷ đồng.Mức cho vay tối đa vượt 15% vốn tự có áp dụng đối với từng khách hàng và chỉ áp dụng đối với từng dự án đã được duyệt; các ngân hàng không được sử dụng mức cho vay tối đa được duyệt đối với dự án này để cho vay đối với dự án khác.Thống đốc NHNN yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc ACB chịu trách nhiệm đối với việc cho vay theo đúng quy định của NHNN và của pháp luật hiện hành.


<span style="">Web 05
</span>Ngày 03/04/2009