PDA

View Full Version : Vietinbank được phát hành 10.000 tỷ đồng và 400 triệu USD giấy tờ có giábinhthuong
04-15-2009, 06:21 AM
<span style="">Ngày 13/4/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) được phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2009.

Theo đó, tổng mệnh giá các giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 Vietinbank được phép phát hành là 10.000 tỷ đồng và 400 triệu USD.

Lãi suất giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 bằng VND do Vietinbank quy định phù hợp với các quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng VND.

Vietinbank sẽ phải thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 theo các quy định tại quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Việc xác định mệnh giá giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 bằng VND và USD của Vietinbank được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN nêu trên, đồng thời Ngân hàng Công thương Việt Nam có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Nguồn: vneconomy.com
</span>