PDA

View Full Version : 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụngphimlen1
12-05-2008, 07:49 PM
bài 1 : .
1 bảng cân đối kế toán công ty A :
1.1 Nguồn vốn kinh doanh 12.000.000
Trong đó, nguồn vốn kinh doanh ngắn hạn : 1.200.000
1.2Quỹ phát triễn kinh doanh 50.000
1.3 Quỹ dự trữ 30.000
1.4 Quỹ phúc lợi 42.000
1.5 Lãi chứ phân phối 450.000
1.6 Vay ngắn hạn 1.470.000
Trong đó vay đố tượng khác 30.000
2 Chỉ tiêu kế hoạch :
2.1 Dự toán : tổng chi phí 6.900.000 , trong đó chi phí phi SX 150.000
2.2 KH tài chính
Tốc độ luân chuyển vốn LD9 : 2.5 vòng/quý
=> tính hạn mức và nhận xét

Bài 2:
1 Số liệu thực tế :
1.1 Doanh thu 5.000.000
1.2 vốn kinh doanh 6.500.000
Trong đó, vốn lưu động : 1.100.000
1.3 Quỹ phát triễn 206.000
1.4 Lãi chưa phân phối 198.000
1.5 Quỹ khen thưởng 126.000
1.6 Vay ngắn hạn ngân hàng 1.000.000
trong đó , vay NH khác 41.000
2 Chì tiêu KH
2.1Tổng chi phí 6.840.000
Chi phí sản xuất 270.000
Khấu hao TS 630.000
Tăng vòng quay vốnLD : 10%
3. chỉ tiêu bổ sung :
3.1 Vốn LD bình quân quý trứoc : 2.450.000
3.2 Thuế Doanh thu 2% Doanh thu
=> tính toán & nhận xét HMTD...

<span style="color: Black">Bài 3 :
Giả định doanh nghiệp chỉ vay 2 ngân hàng, xem lại số dư Nợ trên TK 311 (NH), các em phân bổ tỷ lệ dư Nợ vay của NH A đang nộp hồ sơ là 90% có nghĩa là DN vay NH A là chủ yếu (để sau này tính ra vay NH khác)
- Còn về TSBĐ em coi lại trên TK 211 và phần khấu hao cơ bản, phân bổ TSBĐ cho 2 NH hợp lý (kết hợp với tình hình thực tế về TSCĐ).

<span style="color: red">Yêu cầu : sau khi xếp hạng xong
1. Xác định giới hạn tín dụng
2. Tính hạn mức tín dụng cho năm 2008 kế tiếp trên cơ sở giả định doanh thu bán ra tăng 20%. Xét hạn mức tín dụng 2008
3. Lập phương án vay Hạn mức tín dụng
4. Giải ngân – thu nợ - tính lãi

Chú ý : Nếu tình hình DN không như cô giả định cho các em, thì các em sẽ tự giả định cho hợp lý.</span></span>

1. Ngày 25/9/06 tiền gửi thanh toán của DNA là 350 tr và Dn có khoản nwoj phải trả là 320 tr (được NH gian hạn nợ 2 lần). DN sao thông báo của cơ quan thuế gửi NH số thuế lDN phải nộp trước ngày 30/9 là 300tr. DN đề nghị NH cho vay 300tr để nộp thuế, hoặc gia hạn tiếp 320tr. Cán bộ tín dụng xử lý NTN?

2. Khi tính toán hạn mức tín dụng 12 tháng cho DN cán bộ tín dụng xác định được tổng nhu cầu VLD của DN là 10 ty và giám đốc chi nhánh NH đã ký với DN hợp đồng tín dụng với hạn mức 10 tỷ trong 12 tháng với số liệu sau:


Hạn mức TD = Nhu cầu VLD 20ty - VCSH tham gia 10tyDN ko vay các tổ chức tín dụng khác)
Ngày 27/9 DN xin vay 6 tỷ trong hạn mức TD đã duyệt. Lúc đó dư nơ tại chi nhánh là 4 tỷ và cán bộ tín dụng phát hiện dư nợ của DN tại các tổ chức DN khác lên đến 10 tỷ đồng. Cán bộ tín dụng giải quyết thế nào

Cứ thế trước đã hen

vangpro
12-05-2008, 07:51 PM
Đây là phần lý thuyết nếu bạn nào quên
Hạn mức tín dụng
1/. Khái niệm<span style="font-family: 'Arial'">:
Cho vay theo hạn mức tín dụng là một trong hai phương thức cho vay ngắn hạn áp dụng phổ biến hiện nay tại các ngân hàng thương mại. Điểm cơ bản của loại cho vay này là một hồ sơ xin vay dùng để xin vay cho nhiều món vay. </span>
Hạn mức tín dụng được định nghĩa là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời gian nhất định mà ngân hàng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Khác với loại vay thông thường, ngân hàng không xác định kỳ hạn nợ cho từng món vay mà chỉ khống chế theo hạn mức tín dụng, có nghĩa là vào một thời điểm nào đó nếu dư nợ vay của khách hàng lên đến mức tối đa cho phép, thì khi đó ngân hàng sẽ không phát tiền vay cho khách hàng.
Đối với loại vay này, một hợp đồng tín dụng được sử dụng cho cả quý. Đến cuối quý, hợp đồng tín dụng sẽ được thanh lý và sang đầu quý sau, khách hàng muốn vay phải nộp bộ hồ sơ xin vay mới.
Phạm vi áp dụng<span style="font-family: 'Arial'"> : áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên và được ngân hàng tín nhiệm. Thường khi cho vay loại này, ngân hàng không yêu cầu đảm bảo tín dụng.</span>
Cho vay theo hạn mức tín dụng có những ưu và nhược điểm sau :
<span style="font-family: 'Arial'">Ưu điểm : Thủ tực đơn giản, khách hàng chủ động được nguồn vốn vay, lãi vay trả cho ngân hàng thấp.
<span style="font-family: 'Arial'">Nhược điểm : Ngân hàng dễ bị ứ đọng vốn kinh doanh, thu nhập lãi cho vay thấp. </span></span>
2/. Cách xác định hạn mức tín dụng :<span style="font-family: 'Arial'">
Cho vay ngắn hạn thực chất là loại cho vay bổ sung nguồn vốn đầu tư vào tài sản lưu động. Do vậy, xác định hạn mức vốn lưu động phải căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp và trên cơ sở khai thác hết các nguồn vốn phi ngân hàng khác. Có như vậy mới xác định đúng và hợp lý nhu cầu vốn vay, tránh tình trạng cho vay quá mức cần thiết làm tổn hại đến khả năng thu hồi nợ. Mặc khác, không vì thế mà xác định quá khắt khe không đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp. </span>
Căn cứ để xác định hạn mức tín dụng là kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, trong đó dự báo chi tiết về tài sản và nguồn vốn. Các khoản mục trong bảng kế hoạch tài chính có thể liệt kê ở bảng dưới đây :
Dựa vào kế hoạch tài chính nhận từ khách hàng nhân viên tín dụng sẽ tiến hành xác định hạn mức tín dụng theo từng bước như sau :
<span style="font-family: 'Arial'">Bước 1 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản.</span>
Bước 2 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của nguồn vốn.
Bước 3 : Xác định hạn mức tín dụng theo công thức sau :
Hạn mức tín dụng = Nhu cầu vốn lưu động - vốn chủ sở hữu tham gia.
Trong đó : <span style="font-family: 'Arial'">Nhu cầu vốn lưu động = giá trị tài sản lưu động - nợ ngắn hạn phi ngân hàng (1) - Nợ dài hạn có thể sử dụng (2)</span>
(1) <span style="font-family: 'Arial'">gồm<span style="font-family: 'Arial'"> : Phải trả người bán, Phải trả công viên, Phải trả khác </span></span>
(2)<span style="font-family: 'Arial'"> Chính là giá trị tài sản lưu động do nguồn dài hạn tài trợ.</span>
Để minh hoạ cho việc thu thập thông tin từ kế hoạch tài chính do khách hàng lập và áp dụng công thức trên để xác định hạn mức tín dụng, chúng ta xem xét ví dụ sau đây khi một nhân viên tín dụng của Ngân hàng TMCP X nhận được kế hoạch tài chính của khách hàng .


<div style="text-align: right">885 ​</div>

tatiomaxnhatban
12-12-2008, 09:10 PM
Đây là phần lý thuyết nếu bạn nào quên
Hạn mức tín dụng
1/. Khái niệm<span style="font-family: 'Arial'">:
Cho vay theo hạn mức tín dụng là một trong hai phương thức cho vay ngắn hạn áp dụng phổ biến hiện nay tại các ngân hàng thương mại. Điểm cơ bản của loại cho vay này là một hồ sơ xin vay dùng để xin vay cho nhiều món vay. </span>
Hạn mức tín dụng được định nghĩa là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời gian nhất định mà ngân hàng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Khác với loại vay thông thường, ngân hàng không xác định kỳ hạn nợ cho từng món vay mà chỉ khống chế theo hạn mức tín dụng, có nghĩa là vào một thời điểm nào đó nếu dư nợ vay của khách hàng lên đến mức tối đa cho phép, thì khi đó ngân hàng sẽ không phát tiền vay cho khách hàng.
Đối với loại vay này, một hợp đồng tín dụng được sử dụng cho cả quý. Đến cuối quý, hợp đồng tín dụng sẽ được thanh lý và sang đầu quý sau, khách hàng muốn vay phải nộp bộ hồ sơ xin vay mới.
Phạm vi áp dụng<span style="font-family: 'Arial'"> : áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên và được ngân hàng tín nhiệm. Thường khi cho vay loại này, ngân hàng không yêu cầu đảm bảo tín dụng.</span>
Cho vay theo hạn mức tín dụng có những ưu và nhược điểm sau :
<span style="font-family: 'Arial'">Ưu điểm : Thủ tực đơn giản, khách hàng chủ động được nguồn vốn vay, lãi vay trả cho ngân hàng thấp.
<span style="font-family: 'Arial'">Nhược điểm : Ngân hàng dễ bị ứ đọng vốn kinh doanh, thu nhập lãi cho vay thấp. </span></span>
2/. Cách xác định hạn mức tín dụng :<span style="font-family: 'Arial'">
Cho vay ngắn hạn thực chất là loại cho vay bổ sung nguồn vốn đầu tư vào tài sản lưu động. Do vậy, xác định hạn mức vốn lưu động phải căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp và trên cơ sở khai thác hết các nguồn vốn phi ngân hàng khác. Có như vậy mới xác định đúng và hợp lý nhu cầu vốn vay, tránh tình trạng cho vay quá mức cần thiết làm tổn hại đến khả năng thu hồi nợ. Mặc khác, không vì thế mà xác định quá khắt khe không đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp. </span>
Căn cứ để xác định hạn mức tín dụng là kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, trong đó dự báo chi tiết về tài sản và nguồn vốn. Các khoản mục trong bảng kế hoạch tài chính có thể liệt kê ở bảng dưới đây :
Dựa vào kế hoạch tài chính nhận từ khách hàng nhân viên tín dụng sẽ tiến hành xác định hạn mức tín dụng theo từng bước như sau :
<span style="font-family: 'Arial'">Bước 1 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản.</span>
Bước 2 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của nguồn vốn.
Bước 3 : Xác định hạn mức tín dụng theo công thức sau :
Hạn mức tín dụng = Nhu cầu vốn lưu động - vốn chủ sở hữu tham gia.
Trong đó : <span style="font-family: 'Arial'">Nhu cầu vốn lưu động = giá trị tài sản lưu động - nợ ngắn hạn phi ngân hàng (1) - Nợ dài hạn có thể sử dụng (2)</span>
(1) <span style="font-family: 'Arial'">gồm<span style="font-family: 'Arial'"> : Phải trả người bán, Phải trả công viên, Phải trả khác </span></span>
(2)<span style="font-family: 'Arial'"> Chính là giá trị tài sản lưu động do nguồn dài hạn tài trợ.</span>
Để minh hoạ cho việc thu thập thông tin từ kế hoạch tài chính do khách hàng lập và áp dụng công thức trên để xác định hạn mức tín dụng, chúng ta xem xét ví dụ sau đây khi một nhân viên tín dụng của Ngân hàng TMCP X nhận được kế hoạch tài chính của khách hàng .


<div style="text-align: right">885 ​</div>Mình sắp thi phân tích tín dụng bên ACB, không biết nghiệp vụ thi thế nào nữa, có j mong mọi người chia sẻ giúp mình,tks.

hami
12-13-2008, 05:57 AM
Thì mình sắp thi tín dụng của ACB mờ, nên mình muốn hỏi mọi người 1 chút, nếu ai từng thi bên đó rùi thì chỉ giáo giúp cho mình,many tks!

hami
03-30-2009, 10:53 PM
hạn mức tín dụng

Xin chào! Mình đã đọc các bài viết trong chủ đề 1 số bài tập về hạn mức tín dụng. Tuy nhiên điều mình thắc mắc vẫn chưa được giải đáp. Mong các bạn giải thích cho mình về vấn đề thời hạn vay trong cho vay hạn mức.
Theo mình hiểu về thời hạn của các khế ước trong cho vay hạn mức là không được vượt quá thời hạn còn lại của HDTD hạn mức đã được cấp. VD: ngân hàng cấp cho mình hạn mức 50tỷ trong 12 tháng (từ 1/1/2009 đến 31/12/2009) thì khế ước cuối cùng của mình mặc dù rút tiền vào ngày 30/10/2009 thì thời hạn của khế ước này cũng chỉ từ 30/10/2009 đến 31/12/2009, mình hiểu như thế có đúng không? Mình thắc mắc điều này vì qua tìm hiểu thực tế một số người đã từng đi vay thì người ta giải thích là không phải như vậy, mà là theo kiểu nếu mình rút từ 30/10/2009 thì thời hạn của khế ước đó tối đa là 12 tháng hoặc nhỏ hơn tùy theo việc người vay xác định nhu cầu vốn. Cảm ơn cả nhà trước.

lynhmark
07-16-2009, 10:33 PM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

bài 1 : .
1 bảng cân đối kế toán công ty A :
1.1 Nguồn vốn kinh doanh 12.000.000
Trong đó, nguồn vốn kinh doanh ngắn hạn : 1.200.000
1.2Quỹ phát triễn kinh doanh 50.000
1.3 Quỹ dự trữ 30.000
1.4 Quỹ phúc lợi 42.000
1.5 Lãi chứ phân phối 450.000
1.6 Vay ngắn hạn 1.470.000
Trong đó vay đố tượng khác 30.000
2 Chỉ tiêu kế hoạch :
2.1 Dự toán : tổng chi phí 6.900.000 , trong đó chi phí phi SX 150.000
2.2 KH tài chính
Tốc độ luân chuyển vốn LD9 : 2.5 vòng/quý
=> tính hạn mức và nhận xét

Bài 2:
1 Số liệu thực tế :
1.1 Doanh thu 5.000.000
1.2 vốn kinh doanh 6.500.000
Trong đó, vốn lưu động : 1.100.000
1.3 Quỹ phát triễn 206.000
1.4 Lãi chưa phân phối 198.000
1.5 Quỹ khen thưởng 126.000
1.6 Vay ngắn hạn ngân hàng 1.000.000
trong đó , vay NH khác 41.000
2 Chì tiêu KH
2.1Tổng chi phí 6.840.000
Chi phí sản xuất 270.000
Khấu hao TS 630.000
Tăng vòng quay vốnLD : 10%
3. chỉ tiêu bổ sung :
3.1 Vốn LD bình quân quý trứoc : 2.450.000
3.2 Thuế Doanh thu 2% Doanh thu
=> tính toán & nhận xét HMTD...

<span style="color: Black">Bài 3 :
Giả định doanh nghiệp chỉ vay 2 ngân hàng, xem lại số dư Nợ trên TK 311 (NH), các em phân bổ tỷ lệ dư Nợ vay của NH A đang nộp hồ sơ là 90% có nghĩa là DN vay NH A là chủ yếu (để sau này tính ra vay NH khác)
- Còn về TSBĐ em coi lại trên TK 211 và phần khấu hao cơ bản, phân bổ TSBĐ cho 2 NH hợp lý (kết hợp với tình hình thực tế về TSCĐ).

<span style="color: red">Yêu cầu : sau khi xếp hạng xong
1. Xác định giới hạn tín dụng
2. Tính hạn mức tín dụng cho năm 2008 kế tiếp trên cơ sở giả định doanh thu bán ra tăng 20%. Xét hạn mức tín dụng 2008
3. Lập phương án vay Hạn mức tín dụng
4. Giải ngân – thu nợ - tính lãi

Chú ý : Nếu tình hình DN không như cô giả định cho các em, thì các em sẽ tự giả định cho hợp lý.</span></span>

1. Ngày 25/9/06 tiền gửi thanh toán của DNA là 350 tr và Dn có khoản nwoj phải trả là 320 tr (được NH gian hạn nợ 2 lần). DN sao thông báo của cơ quan thuế gửi NH số thuế lDN phải nộp trước ngày 30/9 là 300tr. DN đề nghị NH cho vay 300tr để nộp thuế, hoặc gia hạn tiếp 320tr. Cán bộ tín dụng xử lý NTN?

2. Khi tính toán hạn mức tín dụng 12 tháng cho DN cán bộ tín dụng xác định được tổng nhu cầu VLD của DN là 10 ty và giám đốc chi nhánh NH đã ký với DN hợp đồng tín dụng với hạn mức 10 tỷ trong 12 tháng với số liệu sau:


Hạn mức TD = Nhu cầu VLD 20ty - VCSH tham gia 10tyDN ko vay các tổ chức tín dụng khác)
Ngày 27/9 DN xin vay 6 tỷ trong hạn mức TD đã duyệt. Lúc đó dư nơ tại chi nhánh là 4 tỷ và cán bộ tín dụng phát hiện dư nợ của DN tại các tổ chức DN khác lên đến 10 tỷ đồng. Cán bộ tín dụng giải quyết thế nào

Cứ thế trước đã henhic k co loi giai a, vay thi biet tham khao lam sao, lam on post lun ca loi giai len di.

bonbonmedia
07-16-2009, 10:33 PM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

bài 1 : .
1 bảng cân đối kế toán công ty A :
1.1 Nguồn vốn kinh doanh 12.000.000
Trong đó, nguồn vốn kinh doanh ngắn hạn : 1.200.000
1.2Quỹ phát triễn kinh doanh 50.000
1.3 Quỹ dự trữ 30.000
1.4 Quỹ phúc lợi 42.000
1.5 Lãi chứ phân phối 450.000
1.6 Vay ngắn hạn 1.470.000
Trong đó vay đố tượng khác 30.000
2 Chỉ tiêu kế hoạch :
2.1 Dự toán : tổng chi phí 6.900.000 , trong đó chi phí phi SX 150.000
2.2 KH tài chính
Tốc độ luân chuyển vốn LD9 : 2.5 vòng/quý
=> tính hạn mức và nhận xét

Bài 2:
1 Số liệu thực tế :
1.1 Doanh thu 5.000.000
1.2 vốn kinh doanh 6.500.000
Trong đó, vốn lưu động : 1.100.000
1.3 Quỹ phát triễn 206.000
1.4 Lãi chưa phân phối 198.000
1.5 Quỹ khen thưởng 126.000
1.6 Vay ngắn hạn ngân hàng 1.000.000
trong đó , vay NH khác 41.000
2 Chì tiêu KH
2.1Tổng chi phí 6.840.000
Chi phí sản xuất 270.000
Khấu hao TS 630.000
Tăng vòng quay vốnLD : 10%
3. chỉ tiêu bổ sung :
3.1 Vốn LD bình quân quý trứoc : 2.450.000
3.2 Thuế Doanh thu 2% Doanh thu
=> tính toán & nhận xét HMTD...

<span style="color: Black">Bài 3 :
Giả định doanh nghiệp chỉ vay 2 ngân hàng, xem lại số dư Nợ trên TK 311 (NH), các em phân bổ tỷ lệ dư Nợ vay của NH A đang nộp hồ sơ là 90% có nghĩa là DN vay NH A là chủ yếu (để sau này tính ra vay NH khác)
- Còn về TSBĐ em coi lại trên TK 211 và phần khấu hao cơ bản, phân bổ TSBĐ cho 2 NH hợp lý (kết hợp với tình hình thực tế về TSCĐ).

<span style="color: red">Yêu cầu : sau khi xếp hạng xong
1. Xác định giới hạn tín dụng
2. Tính hạn mức tín dụng cho năm 2008 kế tiếp trên cơ sở giả định doanh thu bán ra tăng 20%. Xét hạn mức tín dụng 2008
3. Lập phương án vay Hạn mức tín dụng
4. Giải ngân – thu nợ - tính lãi

Chú ý : Nếu tình hình DN không như cô giả định cho các em, thì các em sẽ tự giả định cho hợp lý.</span></span>

1. Ngày 25/9/06 tiền gửi thanh toán của DNA là 350 tr và Dn có khoản nwoj phải trả là 320 tr (được NH gian hạn nợ 2 lần). DN sao thông báo của cơ quan thuế gửi NH số thuế lDN phải nộp trước ngày 30/9 là 300tr. DN đề nghị NH cho vay 300tr để nộp thuế, hoặc gia hạn tiếp 320tr. Cán bộ tín dụng xử lý NTN?

2. Khi tính toán hạn mức tín dụng 12 tháng cho DN cán bộ tín dụng xác định được tổng nhu cầu VLD của DN là 10 ty và giám đốc chi nhánh NH đã ký với DN hợp đồng tín dụng với hạn mức 10 tỷ trong 12 tháng với số liệu sau:


Hạn mức TD = Nhu cầu VLD 20ty - VCSH tham gia 10tyDN ko vay các tổ chức tín dụng khác)
Ngày 27/9 DN xin vay 6 tỷ trong hạn mức TD đã duyệt. Lúc đó dư nơ tại chi nhánh là 4 tỷ và cán bộ tín dụng phát hiện dư nợ của DN tại các tổ chức DN khác lên đến 10 tỷ đồng. Cán bộ tín dụng giải quyết thế nào

Cứ thế trước đã henhic k co loi giai a, vay thi biet tham khao lam sao, lam on post lun ca loi giai len di.

lynhmark
07-17-2009, 01:56 PM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

cách xác định như bạn hải theo mình biết bi h rất ít NH áp dụng bi h người ta thường dùng công thức
HMTD = NHu cầu VLD - Vốn tự có - Vốn huy động khác
Vốn tự có = Tài sản LD - Nợ ngắn hạn( thường bài sẽ tự cho sẵn)
Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch = (Tổng CPSX kỳ kế hoạch) / (Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch)
Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch = (Doanh thu thuần kỳ kế hoạch) / (Bình quân TSLĐ kỳ kế hoạch)
Tổng chi phí sx = doanh thu- LNST - KHCB

nhakhoatrongrang
07-17-2009, 01:56 PM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

cách xác định như bạn hải theo mình biết bi h rất ít NH áp dụng bi h người ta thường dùng công thức
HMTD = NHu cầu VLD - Vốn tự có - Vốn huy động khác
Vốn tự có = Tài sản LD - Nợ ngắn hạn( thường bài sẽ tự cho sẵn)
Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch = (Tổng CPSX kỳ kế hoạch) / (Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch)
Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch = (Doanh thu thuần kỳ kế hoạch) / (Bình quân TSLĐ kỳ kế hoạch)
Tổng chi phí sx = doanh thu- LNST - KHCB

nhakhoatrongrang
07-17-2009, 04:17 PM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

co 2 cai xac dinh hmtd nhu cac ban noi nhung neu tinh theo 2 cach do dc kq khac nhau la sao ha các bạn
Updated:
à còn nữa cái thuế của doanh nghiệp đó được tính vô đâu chỉ cho mình với mình sắp phải thi vào viettin rồi

huongtt
07-17-2009, 04:17 PM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

co 2 cai xac dinh hmtd nhu cac ban noi nhung neu tinh theo 2 cach do dc kq khac nhau la sao ha các bạn
Updated:
à còn nữa cái thuế của doanh nghiệp đó được tính vô đâu chỉ cho mình với mình sắp phải thi vào viettin rồi

huongtt
08-04-2009, 06:12 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

cách xác định như bạn hải theo mình biết bi h rất ít NH áp dụng bi h người ta thường dùng công thức
HMTD = NHu cầu VLD - Vốn tự có - Vốn huy động khác
Vốn tự có = Tài sản LD - Nợ ngắn hạn( thường bài sẽ tự cho sẵn)
Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch = (Tổng CPSX kỳ kế hoạch) / (Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch)
Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch = (Doanh thu thuần kỳ kế hoạch) / (Bình quân TSLĐ kỳ kế hoạch)
Tổng chi phí sx = doanh thu- LNST - KHCBcác anh chị cho em mấy ví dụ về Hạn mức tín dụng xây lắp, có j đặc biệt khác không ạ ?

samnguyen
08-04-2009, 06:12 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

cách xác định như bạn hải theo mình biết bi h rất ít NH áp dụng bi h người ta thường dùng công thức
HMTD = NHu cầu VLD - Vốn tự có - Vốn huy động khác
Vốn tự có = Tài sản LD - Nợ ngắn hạn( thường bài sẽ tự cho sẵn)
Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch = (Tổng CPSX kỳ kế hoạch) / (Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch)
Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch = (Doanh thu thuần kỳ kế hoạch) / (Bình quân TSLĐ kỳ kế hoạch)
Tổng chi phí sx = doanh thu- LNST - KHCBcác anh chị cho em mấy ví dụ về Hạn mức tín dụng xây lắp, có j đặc biệt khác không ạ ?

lucbeo
09-23-2009, 11:31 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

cám ơn nha mong gặp lại ban sao

huongtt
09-23-2009, 11:31 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

cám ơn nha mong gặp lại ban sao

lacdasaysua
03-19-2010, 01:43 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

sao các bác không post lời giải lên anh e tham khảo luôn đi. Cứ mỗi đề thế này, làm xong chả biết mình đúng sai thế nào nữa

phongnet.com
03-19-2010, 01:43 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

sao các bác không post lời giải lên anh e tham khảo luôn đi. Cứ mỗi đề thế này, làm xong chả biết mình đúng sai thế nào nữa

lacdasaysua
07-20-2010, 12:42 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

cách xác định như bạn hải theo mình biết bi h rất ít NH áp dụng bi h người ta thường dùng công thức
HMTD = NHu cầu VLD - Vốn tự có - Vốn huy động khác
Vốn tự có = Tài sản LD - Nợ ngắn hạn( thường bài sẽ tự cho sẵn)
Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch = (Tổng CPSX kỳ kế hoạch) / (Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch)
Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch = (Doanh thu thuần kỳ kế hoạch) / (Bình quân TSLĐ kỳ kế hoạch)
Tổng chi phí sx = doanh thu- LNST - KHCBTheo tài liệu Tín dụng Ngân hàng của đại học ngân hàng thì
CPSXKD = GVHB- KHCB + CPBH +CPQL
=> DT-LNST = GVHB+CPBH+CPQL em hơi thắc mắc cái chỗ này , bác nào biết giải thích dùm em với,thanks

dinhduongchobe
07-20-2010, 12:42 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

cách xác định như bạn hải theo mình biết bi h rất ít NH áp dụng bi h người ta thường dùng công thức
HMTD = NHu cầu VLD - Vốn tự có - Vốn huy động khác
Vốn tự có = Tài sản LD - Nợ ngắn hạn( thường bài sẽ tự cho sẵn)
Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch = (Tổng CPSX kỳ kế hoạch) / (Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch)
Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch = (Doanh thu thuần kỳ kế hoạch) / (Bình quân TSLĐ kỳ kế hoạch)
Tổng chi phí sx = doanh thu- LNST - KHCBTheo tài liệu Tín dụng Ngân hàng của đại học ngân hàng thì
CPSXKD = GVHB- KHCB + CPBH +CPQL
=> DT-LNST = GVHB+CPBH+CPQL em hơi thắc mắc cái chỗ này , bác nào biết giải thích dùm em với,thanks

zimmypro88
08-06-2010, 04:49 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

Bạn m2g1cz nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác. vì nếu như áp dụng các công thức tín dụng mà bạn cung cấp thì làm sao mà làm được bài 1. với lại khi tính
"Vốn tự có= tài sản lưu động- nợ ngắn hạn phi ngân hàng " chứ không phải là nợ ngắn hạn

dinhduongchobe
08-06-2010, 04:49 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

Bạn m2g1cz nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác. vì nếu như áp dụng các công thức tín dụng mà bạn cung cấp thì làm sao mà làm được bài 1. với lại khi tính
"Vốn tự có= tài sản lưu động- nợ ngắn hạn phi ngân hàng " chứ không phải là nợ ngắn hạn

phamvulinh
08-10-2010, 12:05 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

Hơn 1 năm rưỡi rùi mà pác vẫn chưa post bài giải uh? Hoảng quá.

huynq.231
11-25-2010, 03:55 PM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

bạn có thể cho mình một ví dụ cụ thể hơn để tính hạn mức tín dụng theo cách trên được không? Vốn huy động khác gồm những khoản mục nào vậy bạn?

honganh_dn
01-04-2011, 12:32 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

Các bạn có thể giải giúp mình bài này ko. thanks các bạn nhiều

Một doanh nghiệp được Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng là 10 tỷ. Trong đó hạn mức tính dụng cho vay là 6 tỷ, hạn mức tính dụng mở L/C là 4 tỷ (bao gồm cả 10% ký quỹ). Tài sản bảo đảm là tài sản cố định có giá trị bằng 70% giá trị tài sản, tài sản bảo đảm là hàng hóa có 60% giá trị và sẽ được bổ sung khi phát sinh khoản vay.
1. Dư nợ của doanh nghiệp là 3,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp muốn vay thêm 3 tỷ đồng để thanh toán cho người bán thì phải bổ sung thêm tài sản bảo đảm có giá trị là bao nhiêu? Biết rằng giá trị tài sản bảo đảm của doanh nghiệp hiện nay là 7 tỷ đồng.
2. Doanh nghiệp đề nghị tăng lên khoản ký quỹ lên 20% và độc lập với hạn mức tính dụng mở L/C. Hỏi hạn mức tính dụng bằng USD mà doanh nghiệp được phép duy trì để mở L/C có giá trị bằng bao nhiêu? Tỷ giá USD = 16000


các bạn giúp mình nhe mình ko biết gì về hạn mức tính dụng cả huuhu

laihaihoa
01-04-2011, 04:29 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

một người nông dân mỗi năm để dành được xấp xỉ 3 triệu. người này muốn sau 1 thời gian có được số tiền là 30 triệu bằng cách gửi số tiền có được vào ngân hàng. lãi suất tiền gửi ngân hàng là 7%/năm. hãy lập các phương án gủi tiền để khách hàng lựa chọn biết rằng người này muốn số tiền gửi mỗi lần bằng nhau.mong các anh (chị) giải giúp e bài này với e dang ôn thi môn tài chính tiền tệ.khó quá

nguyentientu4497
03-02-2011, 12:36 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

gửi đầu mỗi năm số tiền là a đến đầu năm n, rút tiền cuối năm n
Gốc t=0: đầu năm 1, cuối năm n sẽ là t=n+1 sẽ rút
t=1: số tiền người ND nhận là a*(i+1) với i= 7%/năm
t=2:'' '' a*(i+1)^2 (=a*(i+1) + a*(i+1)*i = a * (i+1)*(i+1))
t=n+1: a*(i+1)^(n+1)
Số tiền gửi năm đầu a sẽ sinh lãi+vốn vào thời điểm rút là: a*(i+1)^(n+1)
Số tiền gửi năm 2 a sẽ sinh lãi+vốn vào thời điểm rút là: a*(i+1)^n
.........
Số tiền gửi năm n a sẽ sinh lãi+vốn vào thời điểm rút là: a*(i+1)
Tổng = 30 tr
-> a*(i+1)*[(i+1)^n/i] =30
a=3 ->1.07^n = 9.42->n=33 năm

bonbonmedia
03-02-2011, 12:52 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

1. mức cho vay tối đa = 7*70% = 4.9 tỷ đồng
Dư nợ của DN = 3.5 tỷ -> vẫn còn vay được thêm 4.9-3.5=1.4 tỷ đ
DN muốn vay thêm 3 tỷ đồng>1.4 tỷ đ --> DN phải bổ sung tSBD bằng hàng hóa để vay thêm :3-1.4 = 1.6 tỷ đ
TSBD bổ sung = 1.6/60% = 0.267 tỷ

changmin629x
09-30-2016, 12:41 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

HIx.bác nào giải hộ em bài 2 ở trên
Chân thành cảm ơn!

changmin629x
09-30-2016, 12:41 AM
Phản hồi: 1 vài bài tập về Hạn mức tín dụng

mình cũng không rõ lắm về thời hạn cho vay trong cho vay theo hạn mức tín dụng. mình đang thực tập và có làm hồ sơ cho vay hạn mức cho khách hàng. kh vay 3 tỷ đồng, thời hạn vay 12 tháng. có nghĩa là sau thời hạn 12 tháng kể từ khi giải ngân lần đầu thì dư nợ tín dụng của khách hàng phải = 0, hay là mỗi giấy nhận nợ là có thời hạn 12 tháng, mong các bạn chỉ giúp với